Seminarium DEsire 11-12 kwietnia 2024

Seminarium i Warsztaty projektu DEsire – formularz rejestracyjny

W dniach 11-12 kwietnia br. w Gliwicach odbędzie się Seminarium oraz Warsztaty projektu DEsire. Wydarzenia są zaadresowane do interesariuszy projektu, a więc przedstawicieli grup energetycznych, przemysłu, dostawców technologii, podmiotów regulacyjnych oraz strony społecznej.

Podczas Seminarium przedstawiony zostanie status realizacji projektu oraz zaprezentowane zostaną cząstkowe wyniki uzyskane przez zespoły zaangażowane w projekt. Zorganizowany zostanie także panel dyskusyjny, w którym eksperci wywodzący się z różnych grup interesariuszy projektu będą mieli okazję podzielić się swoimi opiniami na temat kierunku transformacji energetyki zgodnie ze ścieżką coal-to-nuclear.

Warsztaty obfitowały będą w interakcje między interesariuszami projektu. Zidentyfikowane zostaną obszary współpracy grup interesariuszy. Przeprowadzenie zaplanowanej analizy SWOT pozwoli na wskazanie szans oraz podstawowych barier mogących stać na drodze implementacji technologii jądrowych w lokalizacjach właściwych dla funkcjonujących obecnie elektrowni węglowych.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne dla uzyskania statusu uczestnika Wydarzeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

  Dziękujemy za zainteresowanie naszym Wydarzeniem. Niestety limit miejsc został wyczerpany. Możliwość rejestracji na Seminarium została zamknięta.

   

  *Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A, z którym może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:

  – listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

  – przez e-mail: RR1@polsl.pl

  2. Inspektor ochrony danych

  Politechnika Śląska powołała inspektora ochrony danych osobowych. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
  • przez e-mail: iod@polsl.pl

  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Seminarium, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji Seminarium, udokumentowania jego przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską i współorganizatorów – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez współorganizatorów), oraz art. 6 ust. 1 lit. e (organizowanie przez uczelnie wydarzeń naukowych realizowane w ramach pełnionych przez nie zadań publicznych oraz informowanie o takich wydarzeniach członków Wspólnoty Uczelni i absolwentów oraz osób, których dane kontaktowe pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych). Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z jednej strony nakłada na uczelnie zadania publiczne, które te muszą realizować (art. 11 ust. 1), z drugiej zaś strony gwarantuje im autonomię we wszystkich obszarach ich działania na zasadach określonych w ustawie (art. 9 ust. 2), co pozwala uczelniom samodzielnie określać szczegółowe cele i formy działalności w ramach statusu wyznaczonego przez przepisy prawa. Realizując zadania wskazane w ww. ustawie i korzystając z przyznanej autonomii, kierując się europejską tradycją uniwersytecką, Politechnika Śląska prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora związany z obroną przed ew. roszczeniami).

  4. Podanie danych jest dobrowolne,

  ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem na adres kontakt@projektdesire.pl co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Seminarium będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez współorganizatorów. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

  6. Odbiorcy danych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom , za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione pozostałym współorganizatorom wydarzenia.

  7. Informacja o zamiarze przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania Seminarium, mogą być wykonywane w jego trakcie fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach należących do Politechniki Śląskiej.

  W przypadku gdy wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy internetowej umożliwiającej rejestracje dźwięku i obrazu, a nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach informacyjnych oraz promocyjnych Politechniki Śląskiej, prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania wydarzenia.

   

   

   

   

   

   

  Projekt “Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG VI.

  Okres realizacji: 2022 – 2025

  Wartość projektu: 5 864 228,35 zł

  Kwota dofinansowania:  5 349 407,22 zł

  Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, Polska
  lukasz.bartela@polsl.pl

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  ul. Wawelska 52/54,
  00-922 Warszawa, Polska
  info@klimat.gov.pl

  Energoprojekt-Katowice SA
  ul. Jesionowa 15
  40-159 Katowice, Polska
  epk@epk.com.pl

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  ul.Dorodna 16
  03-195 Warszawa, Polska
  office@ichtj.waw.pl

  Instytut Sobieskiego
  Lipowa 1a/20
  00-316 Warszawa, Polska
  sobieski@sobieski.org.pl

   

  Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice