O projekcie

Celem projektu jest opracowanie planu dekarbonizacji krajowego sektora energetycznego na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV.

Postępująca zmiana charakteru polskiego systemu elektroenergetycznego wzmacnia potrzebę opracowania jego spójnej struktury zapewniającej stabilność i bezpieczeństwo. Plan dekarbonizacji powstaje na drodze realizacji siedmiu zadań badawczych i ma stanowić mapę drogową dla przyszłych procesów inwestycyjnych w zakresie polityki Coal-to-Nuclear.  W ramach projektu zaplanowano uruchomienie krajowego Klastra Transformacji Energetyki (KTE), który stanowić będzie zaplecze organizacyjne dla działań w procesie transformacji krajowych elektrowni i elektrociepłowni.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum utworzonego przez pięć podmiotów: Politechnikę Śląską, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Energoprojekt-Katowice SA, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Fundację Instytut Sobieskiego. Finansowanie projektu uzyskano w ramach VI konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Gospostrateg”

Cele projektu

Opracowanie Planu dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej Z wykorzystaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV

Pilotaż krajowego Klastra Transformacji Energetyki (KTE) Zwiększenie efektywności transformacji krajowych elektrowni oraz elektrociepłowni

Prace przedwdrożeniowe Przygotowanie procedur i planu modernizacji elektrowni i bloków energetycznych

Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe Analiza krajowej infrastruktury oraz dostępnych technologii

Opis projektu

Atom jako droga
do dekarbonizacji

 

Wdrożenie energetyki jądrowej w proces dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego jest odpowiedzią na zbliżającą się potrzebę zastąpienia starzejących się elektrowni węglowych oraz na konieczność zwiększenia stabilności i elastyczności wytwarzania energii i jej dostaw do odbiorców. Proces zastępowania źródeł węglowych będzie procesem długotrwałym. Technologie jakie będą wybierane dla zastosowań w poszczególnych miejscach dotychczasowej działalności bloków węglowych powinny być wybierane w oparciu o dogłębną analizę techniczno-ekonomiczną, z uwzględnieniem także aspektów środowiskowych oraz społecznych.

Niezależnie od wieku funkcjonujących w kraju węglowych systemów wytwórczych, a więc i niezależnie od ich stanu technicznego, każda lokalizacja właściwa dla tych systemów jest potencjalnie korzystna w kontekście prowadzenia procesów inwestycyjnych, mających na celu kontynuację działalności energetycznej po zakończeniu funkcjonowania bloków węglowych.

Związane jest to w pierwszej kolejności z zastanym w bliskim otoczeniu jednostki węglowej wysokim potencjałem kadrowym w zakresie zarządzania i obsługi dużych systemów wytwórczych energetyki, na ogół niezależnie od przewidzianej w zakresie inwestycji technologii. Utrzymanie miejsc pracy na obszarach, na których wygaszana jest działalność energetyki węglowej, w tym również bardzo często działalność współistniejących z systemami wytwórczymi kopalni węgla, jest korzystne w kontekście społecznym, ale również przekłada się na wyższą akceptowalność dla planowanych działań inwestorskich. Umiejscowienie inwestycji w ścisłej lokalizacji energetycznego systemu węglowego może również prowadzić do istotnej redukcji kosztów inwestycyjnych, co może mieć związek z wykorzystaniem w ramach nowego źródła części zastanej infrastruktury technicznej i budowlanej.

Projekt DEsire podejmuje się oceny potencjału technicznego, ekonomicznego, poziomu akceptowalności społecznej oraz przygotowania kadr i w oparciu o to wykreowania planu modernizacji krajowych jednostek wytwórczych zgodnie z ideą transformacji Coal-to-Nuclear. Ważnym aspektem poznawczym jest ocena możliwości wykorzystania zastanej infrastruktury bloków węglowych w ramach inwestycji jądrowych, zarówno zakładających zastosowanie reaktorów generacji III/III+, jak i generacji IV.

Konsorcjum

Projekt DEsire realizowany jest przez Konsorcjum zawiązane przez pięć podmiotów.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice, Polska
lukasz.bartela@polsl.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
info@klimat.gov.pl

Energoprojekt-Katowice SA
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice, Polska
epk@epk.com.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul.Dorodna 16
03-195 Warszawa, Polska
office@ichtj.waw.pl

Instytut Sobieskiego
Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa, Polska
sobieski@sobieski.org.pl

 

Copyright © DEsire 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt & wykonanie Strony www Katowice